فعالیت های مرکز

  • در اختیار گذاردن فضای فیزیکی جهت دفتر کار شرکت
  • در اختیار گذاردن امکانات آزمایشگاهی که در واحدهای تابعه دانشگاه موجود است
  • ارائه خدمات مشاوره ای جهت تجاری سازی
  • برگزاری کارگاه های آموزشی
  • ارائه خدمات اینترنتی
  • ارائه وام های محدود
  • معرفی شرکت های دارای ایده برای دریافت وام
 
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141