اهداف مرکز

  • آشنایی و ارائه مشاوره در جهت تجاری سازی ایده هایی که مراحل آزمایشگاهی آن به اتمام رسیده است.
  • آشنایی و آموزش اعضای هیئت علمی و دانشجویان با محیط کسب و کار
  • ارائه فضا و تجهیزات جهت تجاری سازی ایده ها در زمینه سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
  • کمک به تولید و تهیه داربست های مهندسی بافت و بافتهای مهندسی شده و ارائه ان به بازار
  • کمک به تجاری سازی مدلهای حیوانی و حیوانات تراریخت
  • ارائه خدمات مشاوره و فضای لازم در پیش تولید محصولات  کشت سلول
  • کمک به ارائه خدمات درمانی در زمینه سلول درمانی به بیماران
 
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141