شرکت های مستقر در مرکز رشد

شرکت زیست فن آوری نوین درمان پرسیا ویستا
نشانی محل استقرار: ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن محل استقرار:  07132340816
فکس محل استقرار:  07132340816
پست الکترونیک:
chegin101@yahoo.com
زمینه فعالیت: سلول درمانی


شرکت زیست فن آوری شایان پارس
نشانی محل استقرار: ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن محل استقرار:  09177101875
پست الکترونیک:
bafshinxr@yahoo.com
زمینه فعالیت: سلول های بنیادی عصبی و سلول های بنیادی


آزما پژوهان زیست یاخته
نشانی محل استقرار: ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
پست الکترونیک: 
ayatollmb@yahoo.com
زمینه فعالیت: سلول درمانی و تولید بافت های بیولوژیک
 
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141