نحوه پذیرش در مرکز رشد

  1. داشتن یک ایده دانش بنیان و دانش مناسب در زمینه سلول های بنیادی و مهندسی بافت
  2. انجام  موفق کلیه مراحل پژوهشی برون تن، درون تن و کارآزمایی بالینی و ثبت آن در IRTC
  3. ثبت شرکت
  4. نگارش طرح کسب و کار
  5. تکمیل فرم پذیرش در مرکز
  6. طرح در شورای مرکز رشد
  7. عدم وجود تضاد منافع در ایده مورد نظر با اشخاص حقیقی و حقوقی
 
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141