تماس با ما

مرکز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
شیراز، ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  طبقه سوم.
کد پستی: 7135644141
تلفن: 07132326515 داخلی 113
نمابر:
07132340816 داخلی 113
رایانامه: bonyadi_dp@sums.ac.ir
 
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141