تجهیزات


تجهیزات

عنوان دستگاه: CO2 incubator multichannel

مشخصات فنی دستگاه (در 250 کلمه): memert, germany, مدل INco108  با قابلیت تنظیم CO2, O2 , N2

توصیف عملکرد دستگاه (در 250 کلمه): جهت کشت سلول هایی که نیاز به تنظیم گازهای تنفسی خاصی دارد و یا در محیط هیپوکسی رشد می کند. همچنین جهت مطالعات انژیوژنز کاربرد دارد.


 
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141