حمایت و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان

Feature Slides

مرکز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت در اسفند 92 فعالیت خود را با هدف حمایت از تجاری سازی ایده هایی در حیطه سلول های بنیادی، سلول درمانی و پزشکی بازساختی و مهندسی بافت آغاز نمود. با توجه به توانایی های اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکترا دانشگاه علوم پزشکی در زمینه تحقیقات پایه و بالینی در زمینه سلول های بنیادی و مهندسی بافت، این مرکز  در نظر دارد که به کمک پژوهشگران این حیطه  شتافته تا ایده هایی را که مراحل ازمایشگاهی و فاز بالینی آنها به ثمر رسیده است، وارد فاز تجاری نمایند. در این راستا مرکز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت به ارائه مشاوره و خدمات آزمایشگاهی برای کارآفرینان در زمینه سلول درمانی پزشکی بازساختی، ساخت داریست ها، حیوانات تراریخت، ارائه تجاری سلول های بنیادی شامل، سلول های بنیادی مزانشیمی، عصبی و غیره در سطح تحقیقاتی و کاربرد درمانی، تهیه انواع محیط کشت وسایل کشت سلول، کیت های رنگ آمیزی جهت تست های تمایزی سلول های بنیادی، مواد اولیه کشت سه بعدی، طراحی و ساخت بیوراکتورها و یا انجام کارازمایی بالینی غیره می پردازد. مرکز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت از صاحبان ایده در این زمینه جهت فعالیت در این زمینه ها دعوت  بعمل می آورد.