حمایت و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان

Feature Slides

برگزاری کارگاه تجاری سازي و پيشرفتهاي شركت هاي دانش بنيان در حيطه سلول هاي بنيادي

r jeyranzadeh

1394-8-13


به اطلاع مي رساند كارگاهي تحت عنوان: «تجاري سازي و پيشرفتهاي شركت هاي دانش بنيان در حيطه سلول هاي بنيادي» كه با همكاري ستاد توسعه سلولهاي بنيادي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در روز پنجشنبه 14/8/94 ساعت 10 صبح در سالن كنفرانس برج پژوهشي برگزار مي گردد.