حمایت و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان

Feature Slides

فهرست و نهادها و صندوق های حامی پژوهش و فناوری1394-8-5

فهرست نهادها و صندوق های حامی پژوهش و فناوری را می توانید در بخش ارتباط با صنعت وب سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ببینید.