اعضای هیئت علمی


دکتر مریم آیت اللهی

دکتر طاهره طلایی

دکتر حبیب اله نیکوکار

دکتر نگار آذرپیرا

دکتر محبوبه رزمخواه
 دکتر نحله زارعی فرد

 
 
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141