اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری کارگاه تجاری سازي و پيشرفتهاي شركت هاي دانش بنيان در حيطه سلول هاي بنيادي

r jeyranzadeh

1394-8-13


به اطلاع مي رساند كارگاهي تحت عنوان: «تجاري سازي و پيشرفتهاي شركت هاي دانش بنيان در حيطه سلول هاي بنيادي» كه با همكاري ستاد توسعه سلولهاي بنيادي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در روز پنجشنبه 14/8/94 ساعت 10 صبح در سالن كنفرانس برج پژوهشي برگزار مي گردد.

 
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141