اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


فهرست و نهادها و صندوق های حامی پژوهش و فناوری1394-8-5

فهرست نهادها و صندوق های حامی پژوهش و فناوری را می توانید در بخش ارتباط با صنعت وب سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ببینید.

 
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141