پژوهش و تجاری سازی


پژوهش و تجاری سازی

آدرس و لینک سازمانهایی که گرانت پژوهشی در طرح های محصول محور و فن آورانه ارائه می دهند

بنیاد ملی نخبگان

پارک فناوری پردیس

ستاد توسعه و علوم فناوری های سلول های بنیادی


ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی

 
مركز رشد سلول های بنیادی و مهندسی بافت
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
آدرس: ابتدای مشیر فاطمی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه سوم
تلفن: 32340816
فكس:32340816
پست الکترونیک: 7135644141